Programmaplannen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingen

Realisatie

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x

 €1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Treasury

Lasten

-1.028

-439

-368

-336

-654

-1.436

Baten

-43

-37

-38

-39

-40

-41

Saldo

-1.070

-476

-406

-375

-694

-1.477

OZB woningen

Lasten

585

529

596

613

628

643

Baten

-6.010

-6.198

-6.495

-6.806

-7.132

-7.417

Saldo

-5.425

-5.669

-5.899

-6.193

-6.504

-6.774

OZB niet-woningen

Lasten

16

14

15

15

16

16

Baten

-3.144

-3.182

-3.239

-3.298

-3.357

-3.417

Saldo

-3.128

-3.168

-3.225

-3.282

-3.341

-3.401

Belastingen overig

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-41

-39

-41

-42

-43

-44

Saldo

-41

-39

-41

-42

-43

-44

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

7

8

8

8

8

9

Baten

-49.900

-52.255

-55.881

-58.078

-60.135

-56.834

Saldo

-49.893

-52.247

-55.873

-58.069

-60.127

-56.825

Overige baten en lasten

Lasten

-1

250

112

153

207

205

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-1

250

112

153

207

205

Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten

7

212

55

1

1

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

7

212

55

1

1

0

Totaal programma

Lasten

-414

575

418

455

206

-563

Baten

-59.138

-61.711

-65.693

-68.262

-70.707

-67.752

Saldo

-59.551

-61.136

-65.275

-67.807

-70.502

-68.316

Verrekening met reserves

Lasten

691

600

1.000

1.000

2.500

1.000

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

691

600

1.000

1.000

2.500

1.000

Na verrekening met reserves

Lasten

291

1.175

2.918

1.455

2.706

437

Baten

-59.138

-61.768

-67.193

-68.262

-70.707

-67.752

Saldo

-58.846

-60.593

-64.275

-66.807

-68.002

-67.316

Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Algemene dekkingsmiddelen:

Aanpassingen Programmabegroting 

2023

2024

2025

2026

Overigen / Algemene dekkingsmiddelen

Uitkering gemeentefonds meicirculaire

3.781

4.754

6.043

4.396

Kapitaallasten

603

-254

188

228

Versteviging financiële positie

-1.000

-400

-400

-1.000

Totaal Overigen

3.384

4.100

5.831

3.623

 
Mutaties Programmabegroting 2023
Uitkering gemeentefonds
Zie de uitgebreide toelichting op de volgende bladzijde.

Kapitaallasten
Op basis van het aangepaste investeringsprogramma, de mutaties in de exploitatiebudgetten en overige balansmutaties zijn de afschrijving- en financieringslasten opnieuw berekend.

Verbetering financiële positie
We streven (op langere termijn) naar een verbetering van onze schuldquote en solvabiliteit. We werken daar op een verantwoorde manier naartoe, onder meer door de begrotingsruimte deels naar de reserves te laten vloeien. In de programmabegroting 2022 is daartoe, in de jaren dat de begrotingsruimte dit toeliet, reeds een bedrag van € 600.000 aan de algemene reserve toegevoegd. Dit bedrag is verhoogd naar € 1.000.000 en ook voor 2023 en 2026 toegepast.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20