Bijlagen

Baten en lasten per programma per taakveld

Taakvelden (bedragen x €1.000)

Baten 2023

Lasten 2023

Saldo  2023

1 WONEN

030

Beheer overige gebouwen en gronden

-846

1.477

631

210

Verkeer en vervoer

-246

3.553

3.307

250

Rijksinfra

-141

10.062

9.922

320

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

2

2

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-741

4.246

3.505

720

Riolering

-4.698

3.745

-953

730

Afval

-3.762

3.031

-732

740

Milieubeheer

0

1.223

1.223

750

Begraafplaatsen en crematoria

-19

19

0

810

Ruimtelijke ordening

-199

1.726

1.528

820

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-2.182

1.799

-383

830

Wonen en bouwen

-1.298

2.084

786

-14.132

32.966

18.834

2 LEVEN

310

Economische ontwikkeling

0

184

184

330

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-20

20

0

340

Recreatie en toerisme

-480

236

-244

410

Openbaar basisonderwijs

0

47

47

420

Onderwijshuisvesting

-328

2.992

2.665

430

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-374

1.026

653

510

Sportbeleid en activering

-17

664

647

520

Sportaccommodaties

-606

1.760

1.155

530

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-19

1.437

1.418

540

Musea

0

69

69

550

Cultureel erfgoed

0

180

180

560

Media

0

709

709

-1.843

9.324

7.481

3 MEEDOEN

600

Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen

-23

3.261

3.238

605

Begeleiding statushouders

-10

176

165

610

De jeugd doet volop mee

1

338

339

620

Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg

-221

12.670

12.450

630

Ondersteuning bij armoede en zorg

-42

1.631

1.589

640

Meedoen en economisch zelfstandig zijn

-5.138

11.047

5.909

650

Gezond meedoen

0

1.417

1.417

660

Algemeen sociaal domein

0

2.970

2.970

-5.433

33.509

28.075

4 BESTUREN

010

Bestuur en burgerparticipatie

0

2.826

2.826

020

Burgerzaken

-506

1.392

886

110

Crisisbeheersing en brandweer

0

2.039

2.039

120

Openbare orde en veiligheid

-10

696

686

-516

6.953

6.438

7 OVERHEAD

040

Overhead

-23

12.012

11.989

900

Kostenplaatsen

-519

519

0

-542

12.530

11.989

8 ALGEMENE DEKKINGEN

000

Mutaties reserves

-11.953

3.986

-7.966

011

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

424

424

050

Treasury

-38

-368

-406

061

OZB woningen

-6.495

596

-5.899

062

OZB niet-woningen

-3.239

15

-3.225

064

Belastingen overig

-41

0

-41

070

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-55.881

8

-55.873

080

Overige baten en lasten

0

112

112

090

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

55

55

-77.646

4.828

-72.817

-100.111

100.111

0

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20