Aanbieding

Begroting op hoofdlijnen

Per programma zijn onderstaand de belangrijkste activiteiten voor 2023 gevisualiseerd.

Wonen

 • Uitvoeren conclusies van het locatieonderzoek tijdelijk wonen.
 • Verder uitvoeren van het woningbouwprogramma.
 • Opstellen bomenkansenkaart.
 • Verduurzamen gemeentelijke gebouwen.
 • Toekomstbestendige ontwikkeling van het buitengebied.
 • Uitvoering geven aan de Mobiliteitsvisie, inclusief aandacht voor verkeersveiligheid.
 • Opstellen omgevingsvisie.
 • Opstellen uitvoeringsplan Nota Energie en Klimaat.

Meedoen

 • Actualisatie basispakket GGD.
 • Ontwikkelen campagnes gezonde levensstijl.
 • Opstellen van een preventief jeugdbeleid.
 • Uitvoeren aan de lokale sociale agenda en de lokale inclusieagenda.
 • Herijken armoedebeleid.
 • Uitvoeren Lokaal Educatieve agenda.

 Leven

 • Opstellen van nieuw speel-, beweeg-en sportbeleid.
 • Opstellen van een integraal subsidie- en accommodatiebeleid.
 • Implementeren uitvoeringsprogramma Economie en Recreatie & Toerisme.
 • Vormen van kindcentrum De Lichtstraat.
 • Oplossen ruimtegebrek van Het Kwartier.

Besturen

 • Evalueren participatiebeleid.
 • Tegengaan criminaliteit buitengebied.
 • Opschalen capaciteit BOA.
 • Verbeteren financiële positie.
Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20