Aanbieding

Energie en klimaat

Algemeen

Op het gebied van duurzaamheid werken we aan de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. In Vught willen we meer met een planmatige aanpak werken aan de doelstellingen die we hebben in het Coalitieakkoord 2021-2026. De doelstellingen uit het coalitieakkoord dienen dan ook als basis voor de paragraaf Energie- en klimaat van deze begroting.

Wind- en zon beleid

In 2022 en 2023 wordt zon- en windbeleid opgesteld. Er zijn onderzoeken in voorbereiding die de negen zoekgebieden voor zon- en windenergie verder analyseren voor de potentie. De zoekgebieden die op basis van deze onderzoeken de meeste potentie hebben, kunnen worden gebruikt voor zon- en/of windenergie-projecten om te voldoen aan de opgave voor grootschalige opwek uit de regionale energiestrategie (RES). In 2023 zullen de benodigde onderzoeken klaar zijn voor de onderdelen die samen het zon- en windbeleid vormen. Daarnaast werken we in dit kader ook uit hoe we inwoners het beste laten participeren, met zoveel mogelijk lokaal eigendom (zie energie-entiteit).

Regionale Energiestrategie
Zoals hierboven genoemd, werken we aan lokaal zon- en windbeleid, een van de taken om als gemeente goed mee te kunnen doen met de RES. In 2023 wordt de RES 2.0 aangeboden aan de raad.

Warmte Transitievisie

Vanaf 2023 kijken we jaarlijks welke financiële ruimte er is om uitvoeringsplannen op te stellen voor de pilotwijken. Deze uitvoeringsplannen worden opgenomen in de Nota Energie en Klimaat.  

Energie-entiteit

In het kader van de thema’s energie en warmte onderzoeken we hoe we inwoners het beste laten participeren, met zoveel mogelijk lokaal eigendom. Het onderzoek bestaat uit meerdere fasen en met het budget wat we middels de meicirculaire 2022 hebben ontvangen kunnen we de onderzoeksfasen in 2022 en 2023 voortzetten. Hiervoor vindt op het moment van schrijven een vooronderzoek plaats. Indien er genoeg kans is op haalbaarheid en draagvlak in de samenleving om de entiteit op te bouwen, zullen de vervolgfasen van het onderzoek worden voortgezet, wat doorloopt in 2023.

Klimaatadaptatie
Vanuit het programma Water en Riolering en de Nota Vught Klimaatadaptief wordt op dit moment projectmatig aan klimaatadaptatie gewerkt. De Nota Groen en de Nota Biodiversiteit worden in 2022 en 2023 geactualiseerd waarmee we doelstellingen voor klimaatadaptatie verder concretiseren en uitvoeren. Ook voor het thema klimaatadaptatie werken we aan jaarlijkse uitvoeringsplannen vanaf 2023 die in de Nota Energie en Klimaat worden opgenomen.

Losse activiteiten

Naast dat we themagericht werken, zijn er ook projecten en andere activiteiten waarmee we bijdragen aan doelstellingen uit het coalitieakkoord.

Zo gaan we in 2023 en de jaren daarna verder met de verduurzaming gemeentelijke gebouwen door het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen. Als gemeentelijke organisatie besteden we ook onze energie anders aan. We kopen groene energie in. Daarbij werken we niet meer met certificaten, maar met groene energie die zo dichtbij mogelijk wordt opgewekt.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20