Bijlagen

Aanpassingen meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting    ( * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Saldo Kadernota 2023-2026

120

714

817

-1.067

Aanpassingen Programmabegroting 

2023

2024

2025

2026

Wonen

Pachtopbrengsten

5

5

5

5

Aanvulling energielasten

-289

-194

-123

-123

Verkoop stroken grond aan Prorail

10

0

0

0

Exploitatie vm basisschool De Wieken

-34

-40

27

27

Pepereind 25

-126

0

126

0

Bijdrage Algemene reserve

126

0

-126

0

HelvoirThuis

-20

-20

-21

-21

Verkoop De Baarzen

0

12

10

10

Sloop De Kwebben

8

5

4

4

Beheer diverse gebouwen

13

14

24

24

Rijksinfra

-15

38

247

299

Extra dotaties reserve Rijksinfra

-250

-250

-250

-250

Zwerfafval

-10

-10

-11

-11

Onverharde wegen

-20

0

0

0

Bomenactie

-75

0

0

0

Capaciteit bomenaanplant

-50

-50

-50

-50

Privatisering volkstuinen

-5

0

0

0

Baggeren terrein fort Isabella

-615

0

0

0

Herinrichten terrein fort Isabella

-65

0

0

0

Bijdragen derden fort Isabella

680

0

0

0

Afval

221

227

234

240

Afvalstoffenheffing

-127

-148

-169

-189

Mutatie egalisatievoorziening riolering

44

169

188

288

Warmtetransitie

-170

-170

-170

0

Gebiedsontwikkeling De Wieken

-1.000

1.000

0

0

Verkoopopbrengst naar bestemmingsreserves

1.000

-1.000

0

0

Ontwikkeling buitengebied

-100

-100

0

0

Subsidie buitengebied

50

50

0

0

Leges omgevingsvergunningen

-120

-120

-60

0

Woonwagenlocaties

-32

-18

-18

-19

Overigen  

0

0

-3

-3

Totaal programma Wonen

-965

-601

-136

232

Aanpassingen Programmabegroting 

2023

2024

2025

2026

Leven

Evenement herindeling

-20

0

0

0

Dekking uit frictiebudget

20

0

0

0

Units Zuiderbos

-32

-19

0

0

Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid

32

19

0

0

Opbrengst huur en duurzaamheid Zuiderbos

-23

-44

0

0

Reserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang

-500

-500

-500

-500

Onderwijsgebouwen

16

17

17

18

Verhuiskosten Zuiderbos

50

-50

0

0

Bijdrage uit reserve Zuiderbos

-50

50

0

0

NPO gelden

0

0

0

0

Leerlingenvervoer

-18

-19

-19

-19

Gymonderwijs

-13

-13

-14

-14

Data onderzoek nota Sportbeleid

-30

-30

-15

-15

Jeugdbuurtsportcoach

-60

-62

-63

-65

HelvoirThuis sportzaal

18

19

19

19

Sportaccommodaties

-48

-49

-33

-33

Dekking frictiebudget en stelpost herindeling

13

13

14

14

Specifieke uitkering sport

21

21

22

22

Indexering subsidies

-42

-71

-108

-185

Erfgoedbeleid

-65

0

0

0

Onderhoud Lambertustoren

-16

0

0

0

Informatiepunt bibliotheek

-22

-22

-23

-24

Totaal programma Leven

-770

-741

-704

-782

Aanpassingen Programmabegroting 

2023

2024

2025

2026

Meedoen

Versterking mantelzorgondersteuning

-25

0

0

0

Jeugdzorg

-403

0

0

0

Voogdij 18+

-34

-35

-36

-37

Wmo hulp bij het huishouden

270

278

0

0

Abonnementstarief Wmo

0

0

134

142

WSD

-116

-119

-126

262

Wijk GGD

-33

0

0

0

Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid

33

0

0

0

Kansrijke start

-7

0

0

0

Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd

-50

0

0

0

Bijdrage uit bestemmingsreserve Covid

50

0

0

0

Schoolmaatschappelijk werk

-90

-90

-53

0

Bijdrage Nationaal Programma Onderwijs

90

90

53

0

Versnelling sociaal domein

-100

-103

-106

-108

Indexering budgetten sociaal domein

-94

-94

-94

-78

Totaal programma Meedoen

-509

-73

-228

181

Aanpassingen Programmabegroting 

2023

2024

2025

2026

Besturen

Opleidingen college

-5

-5

-5

-5

Evaluatie participatiebeleid

-10

0

0

0

Capaciteit griffie

8

8

9

9

Capaciteit strategie, participatie, regio, subsidie

-160

-160

-160

-160

ICT Burgerzaken

-22

-22

-24

-24

Dekking uit stelpost herindeling

0

15

16

16

Verkiezingen

-5

-5

-5

-5

BOA

-217

-223

-229

-234

Totaal programma Besturen

-411

-392

-399

-404

Aanpassingen Programmabegroting 

2023

2024

2025

2026

Overhead

Aanvulling energielasten gemeentelijke gebouwen

-296

-193

-128

-128

Software gebouwenbeheer

-5

-5

-5

-5

Portikosten

10

10

11

11

Facilitaire dienstverlening

5

5

5

5

Werving en selectie

-5

-5

-5

-5

Abonnementen

-20

-21

-21

-22

Aanbestedingen Bizob

-40

-41

-42

-43

Capaciteit WOZ/Belastingen

-59

-39

-39

-39

Verzekering personeel

-12

-12

-13

-13

Personeelslasten

-3

3

9

19

Totaal programma Overhead

-425

-298

-230

-221

Aanpassingen Programmabegroting 

2023

2024

2025

2026

Overigen / Algemene dekkingsmiddelen

Uitkering gemeentefonds meicirculaire

3.781

4.754

6.043

4.396

Kapitaallasten

603

-254

188

228

Versteviging financiële positie

-1.000

-400

-400

-1.000

Terugstorting Algemene reserve

0

0

-1.500

0

Totaal Overigen

3.384

4.100

4.331

3.623

Totaal bijgestelde verwachting 

424

2.710

3.452

1.563

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20