Bijlagen

Verplichte beleidsindicatoren

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 vereist het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat onderstaande set van verplichte beleidsindicatoren in de programmabegroting wordt opgenomen.
Dashboard - Cijfers en statistieken van je gemeente - Vught

Beleidsindicatoren programma Wonen

Eenheid

Periode

Waarde

Omvang huishoudelijk restafval

kg/ inwoner

2020

88

Hernieuwbare elektriciteit

%

2019

5,3

Gemiddelde WOZ- waarde woningen

€ 1.000

2021

406

Nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2022

0,2

Demografische druk

%

2022

82,3

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

2021

840

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

953

Beleidsindicatoren programma Leven

Eenheid

Periode

Waarde

Functiemenging

%

2021

53,5

Vestigingen (van bedrijven)

Per 10.000 inwoners

2022

1.461

Absoluut verzuim (aantal leerlingen dat niet staat ingeschreven op een school)

Per 1.000 inwoners

2021

2,3

Relatief verzuim (aantal leerlingen dat staat ingeschreven, maar ongeoorloofd afwezig is)

Per 1.000 inwoners

2021

9

Voortijdig schoolverlaters (VO+ MBO)

% leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat

2021

1,4

Niet sporters

% niet wekelijkse sporters

2020

37,4

Beleidsindicatoren programma Meedoen

Eenheid

Periode

Waarde

Banen

aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

2021

679,1

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2020

1

Kinderen in een gezin dat moet leven van een bijstandsuitkering

% kinderen tot 18 jaar

2020

2

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking

2021

73,1

Werkloze jongeren

% 16 t/ m 22 jarigen

2020

1

Personen met een bijstandsuitkering

per 1.000 inwoners

2021

17,7

Lopende re-integratievoorzieningen

aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

Q4, 2021

10,3

Jongeren met jeugdhulp

% van jongeren tot 18 jaar

2021 tweede helft

8,4

Jongeren met jeugdbescherming

% jongeren tot 18 jaar ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

2020

0,6

Jongeren met jeugdreclassering

% jongeren van 12 tot en met 23 jaar

2021 eerste helft

0,3

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Per 10.000 inwoners

2020

592

Beleidsindicatoren programma Besturen

Eenheid

Periode

Waarde

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

2023

7,9

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

2022

6,9

Apparaatskosten

Kosten ( €) per inwoner

2023

1.011

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2021

22

Overhead

% van totale lasten

2023

12,4

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren van 12-17 jaar

2021

5

Winkeldiefstallen

Aantal per 10.000 inwoners

2021

6,63

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2022

3,45

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2022, Q2

3,14

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 10.000 inwoners

2021

32,84

 

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20