Aanbieding

Aanbieding

Hierbij ontvangt u de concept-programmabegroting 2023 van de gemeente Vught. Onze gemeente staat voor grote uitdagingen in onzekere tijden. Dat vraagt om (financiële) voorzichtigheid, die in Vught gelukkig niet gepaard hoeft te gaan met financiële zorgen. Met genoegen presenteren we u een gezond gemeentelijk huishoudboekje, inclusief een positief meerjarenperspectief. De gemeentebegroting 2023 biedt ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord verder vorm en inhoud te geven én gelijktijdig voorbereid te zijn op mogelijke risico’s die onzekere tijden nu eenmaal met zich mee brengen.      

Vanzelfsprekend staan de doelen uit het coalitieakkoord in de nieuwe programmabegroting voorop. De accenten liggen op woningbouw, een ambitieus klimaat- en energiebeleid, verkeersveiligheid, integraliteit in het sociaal domein én structureel gezonde financiën. Ook de aangenomen motie ‘versnellen uitvoeringsprogramma’ hebben we integraal in deze begroting opgenomen. Hieronder gaan we beknopt in op de hoofdzaken voor 2023. De uitgebreidere toelichting op de diverse programma’s en activiteiten, vindt u in het vervolg van deze programmabegroting.   

Op het gebied van wonen zetten we in op de realisatie van tijdelijke huisvesting. Samen met ontwikkelaars en corporaties kijken we naar mogelijkheden en kansen voor betaalbare woningen en het bevorderen van de doorstroming.

Voor wat betreft klimaat en milieu pakken we de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen aan. De investeringslasten bekostigen we uit een te vormen bestemmingsreserve. Met behulp van de nota Energie en klimaat gaan we aan de slag met concrete activiteiten, met actieve betrokkenheid van onze inwoners. We maken extra middelen en capaciteit vrij voor de aanplant van bomen. De nieuwe paragraaf Energie- en Klimaatbeleid is toegevoegd.  

Ten aanzien van de leefbaarheid en veiligheid schalen we de BOA-capaciteit op. Verder nemen we de Mobiliteitsvisie als basis voor concrete uitvoeringsmaatregelen en werken we aan verbetering van de verkeersveiligheid. We zetten extra in op de capaciteit van de wijk GGD’er, praktijkondersteuner GGZ en een jongerenwerker bij JC Elzenburg. Tevens is een bestemmingsreserve Huisvestingsplan onderwijs gevormd waarmee we ons financieel voorbereiden op de uitdagingen in de onderwijshuisvesting.

In het sociaal domein gaan we versneld aan de slag met een aantal activiteiten (wijkpunten, Lokale inclusie agenda en vrijwilligerswerk). Daarnaast zetten we in op gezondheid via een jeugdbuurtsportcoach en met campagnes voor een gezonde levensstijl.

De onzekerheid van deze tijd raakt natuurlijk, naast de gemeente, eerst en vooral onze inwoners. Burgers, die door de stijgende energieprijzen en inflatie in de problemen komen, bieden we daarom een vangnet in de vorm van het Fonds Lokale Solidariteit. Met de middelen uit dit nieuw gevormde fonds bekostigen we maatregelen waardoor we niemand in de kou laten staan.

Voor de ontwikkeling van het buitengebied willen we samen met inwoners en (andere) belanghebbenden het toekomstbeeld bepalen. Voor de verdere strategievorming maken we structureel capaciteit vrij.

Deze programmabegroting is kader stellend en geeft een zo goed mogelijk toekomstbeeld. Ze laat zien hoe we er als gemeente op de korte en lange termijn financieel voorstaan.

Dat beeld is in deze tijd erg afhankelijk van nationale en internationale ontwikkelingen. Dat zorgt voor de geschetste onzekerheid. Verder is de uitwerking van omvangrijke en complexe dossiers van invloed op het inhoudelijk en financieel toekomstbeeld. Denkt u hierbij aan inflatie- en loonkostenontwikkeling, jeugdzorg, onderwijshuisvesting, Energie, klimaat en milieu, Rijksinfra en de verhitte arbeidsmarkt. Tot slot blijven er schommelingen voorkomen in de Uitkering gemeentefonds onder andere doordat, vanaf 2026,de opschalingskorting nog niet van tafel is.

Ondanks de onvermijdelijke onzekerheden, bieden de programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting een goede en gezonde financiële basis :

  • De meicirculaire heeft het financieel beeld aanmerkelijk verbeterd.
  • De meerjarenbegroting hebben we positief kunnen bijstellen.
  • De solvabiliteit en schuldpositie zijn veel beter geworden.
  • De reserveposities zijn ruim voldoende.
  • We maken structureel ruimte vrij voor verbetering van onze algemene reserve.

Tot slot zijn we de coronacrisis financieel goed doorgekomen en hebben we de financiële gevolgen van de gemeentelijke herindeling verwerkt. Dat geldt ook voor het herverdelingseffect.

Bij dat alles houden we de lastendruk laag door een lage inflatiecorrectie toe te passen (overeenkomstig de kadernota én lager dan de landelijke trend) en verlaging van de afvalstoffenheffing.

Kortom: wij zien – naast grote en kleine onzekerheden waarmee we geconfronteerd worden – voldoende reden voor vertrouwen in de toekomst en in ons vermogen om verder te kunnen werken aan de ambities uit het coalitieakkoord en daarmee aan een nog beter én mooier Vught, Helvoirt en Cromvoirt.   

de secretaris            de burgemeester

W.F.F. Keijzers            R.J. van de Mortel

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20