Bijlagen

Normen en toetsingskader

 

Gemeente Vught

Normen en toetsingskader 

Activiteit/product

Wetgeving extern

Regelgeving intern

Algemeen

Algemene overkoepelende verordeningen, beleidsregels
en/of besluiten

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Gemeentewet

Wet Dwangsom

Nota procedure aanlevering verantwoordingsinformatie Sisa

Regeling informatievoorziening Sisa

Kadernota rechtmatigheid

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Algemeen financieel middelenbeheer

Wet markt en overheid

Financiële verordening gemeente Vught

Wet normering bezoldiging topfuncionarissen publieke en

semi publieke sector

Controleverordening gemeente Vught

Wet op de loonbelasting

Wet op de omzetbelasting

Wet op het BTW compensatiefonds

Regeling Verzameluitkering

Wet houdbare Overheidsfinanciën

Aanbestedingswet 2012

Werkkostenregeling

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsfinancien

Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo)

Treasurystatuut

Treasury

Wet en uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden (Fido)

Regeling schatkistbankieren decentrale overheid

Algemene burgelijke pensioenwet

Arbeidsvoorwaarden en personeelbeleid

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)

Ambtenarenwet

CAR/UWO (RAP)

Sociale verzekeringswetten

Wonen

Beheer overige gebouwen en gronden

Huurwet

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding overheid

Beleidsnotitie Resstroken 2011

Herwaardering Prijsmethodiek verkoop en verhuur reststroken

Verkeer en vervoer

Wegenverkeerswet/Wegenwet

Nota Parkeerbeleid 2013-2022

Beleid Gladheid bestrijding

Beleid laadpalen-Regeling laadpalen electrisch vervoer

Openbaar groen

Verordening Ruimte Noord-Brabant

Nota Groen 'Groen verbindt' 2016

Natuurbeschermingswet 1998

Monumentale- en waardevolle bomenlijst 2016

Beheerplan Speelvoorzieningen 2015-2018

Notitie Biodiversiteit 2018

Riolering

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2023

Verordening rioolheffing 2021

Regeling projectsubsidie afkoppelen en aansluiten riolering gemeente Vught 2017

Waterafvoerverordening Vught 2022

Afval

Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029

Afvalstoffenverordening Vught 2018

Afvalbeleidsplan Vught 2022

Milieubeheer

Wet Milieubeheeer

Nota duurzaamheid

Flora-en faunawet

Wet bodembescherming

Begraafplaatsen en crematoria

Wet op de lijkbezorging

Verordening lijkbezorgingsrechten

Beheersverordening begraafplaats

Ruimtelijke ordening

Besluit ruimtelijke ordening

Structuurvisie Vught

Wet ruimtelijke ordening

Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Grondexploitatie

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsfinancien

Grondnota

Wonen en bouwen

Woningwet

Woonvisie vught 2022-2025

Pachtnormenbesluit

Structuurvisie Vught

Bouwverordening 2012

Welstandsnota 2016

Algemene Plaatselijke verordening 2022

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet

Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Leven

Economie

Onderwijs

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA)

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vught

Wet educatie- en beroepsonderwijs (WEB)

Wet op primair onderwijs

Wet op voortgezet onderwijs

Sportbeleid en sportaccomodaties

Subsidieverordening 2017-2021

Cultuur en Media

Bibliotheekwet (Wsob)

Cultuurnota Verbinden en Vernieuwen 2008

Mediawet

Subsidieverordening 2017-2021

Beleidskader Buitenschoolse Cultuureducatie 2017-2020

Monumentenverordening Vught 2010

Meedoen

Sociaal domein algemeen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidskader Wij zijn Vught (2017)

Jeugd

Wet OKE (Wet ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie)

Verordening maatschappelijke ondersteuning

Jeugdwet

WMO

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Lokale sociale agenda 2019

Kinderopvang

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen

Beleidsregels Jeugdhulp Vught 2015

Schuldhulpverlening

Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften BBZ 2004

Besluit Jeugdhulp 2017

Maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg

Regeling financiering en verantwoording IOAW,IOAZ en BBZ

Verordening jeugdhulp gemeente Vught 2021

Regeling uitkeringen gemeenten BBZ voor de uitvoeringsjaren 2012 e.v.

Inkoopkader Jeugd

Regeling vastlegging grondslagen IOAW

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020

Wet inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

Regeling bijzondere bijstand gemeente Vught

Arbeidsongeschikte werkoze Werknemers (IOAW)

Regeling Meedoen

Wet iInkomensvoorziening Oudere Werkelozen (IOW)

Beleidsregels Kindpakketg gemeente Vught

Wet inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

Verordeningen Participatiewet 2017

gewezen Zelfstandigen (IOAZ)

Beleidsregels Participatiewet 2017

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Beleidskader social return 3.0 2018

Werk werk en zekerheid (Wwz)

Verordening Adviesraad Sociaal domein

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Regionaal beleidskader volwasseneneducatie

Participatiewet

Invorderingswet

Huisvestingswet 2014

Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorszieningen aan gemeenten

Besluit gelijkstellingen vreemdelingen Participatiewet, IOAW, IOAZ

Jeugdwet

Besturen

Bestuur

Gemeentewet

Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Vught 2021

Verordening burgerinitiatief gemeente Vught 2014

Wet bescherming persoonsgegevens

Algemene  Verordening gegevens bescherming (AVG)

 

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20