Bijlagen

Afkortingenlijst

AFC   Agrifood Capital
AFM   Autoriteit Financiële Markten
ALM   Asset Liability Management
APV   Algemene Plaatselijke Verordening
AR   Algemene Reserve
Awb   Algemene wet bestuursrecht
BADO   Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
BBV   Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BCF   BTW Compensatie Fonds
BDU   Brede doeluitkering
BHIC   Brabants Historisch Informatie Centrum
BIE   Bouwgronden in exploitatie
BIS    de verhouding tussen eigen vermogen en de niet-risicovrije kredietverlening
BNG   Bank Nederlandse Gemeenten
BOA   Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOR   Beheer Openbare Ruimte
BRP   Basis Registratie Personen
BTW   BTW-compensatiefonds
BUIG   Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BZK   Binnenlandse zaken
Burap   Bestuursrapportage
BV   Besloten Vennootschap
B&W   Het college van Burgemeester en Wethouders
BWV   Bovenwijkse voorzieningen
CAO   Collectieve Arbeids Overeenkomst
CPO   Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CROW   Centrum Regelgeving en Ondersteuning Water- en wegenbouw
CvB   Charlotte van Beuningen
DVR   De Vughtse Regeling
EMU   Economische en Monetaire Unie
FTE   Formatieplaats
GGD   Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR   Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GMC   Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord
Grex   Grondexploitatieraming
GRP   Gemeentelijk Rioleringsplan
HHT   Huishoudelijke Hulp Toelage
HR   Human Resources
IBI   Inter Bestuurlijke Informatie
ICT   Informatie en Communicatie Technologie
IHP   Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
IKB   Individueel keuze budget
  IKC   Integraal Kindcentrum
  ISV   Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
  JC   Jongerencentrum
  KCC   Klant Contact Centrum
  LEA   Lokaal Educatieve Agenda
  MER   Milieu Effect Rapportage
MJOP   Meerjaren Onderhouds Plan
MJPG   Meerjarenprogramma Geluidsanering
MKB   Midden en Klein Bedrijf
MOR   Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte
NIEGG   Niet in exploitatie genomen gronden
NV   Naamloze Vennootschap
ODBN   Omgevings Dienst Brabant Noord
OLP   Onderwijs Leerpakket
OM   Openbaar Ministerie
OTB   Ontwerp Tracé Besluit
OV         Openbaar vervoer / Openbare Verlichting
OZB   Onroerende Zaak Belasting
PAS   Programma Aanpak Stikstof
P&C   Planning en Control
PGB   Persoons gebonden budget
PHS   Programma Hoogfrequent Spoor
POH   Praktijk Ondersteuning Huisarts
P&O   Personeel en Organisatie
RAV   Regionaal Ambulance Vervoer
RES   Regionale Energie Strategie
RIEC   Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RMC   Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
SCC   Sociaal Cultureel Centrum
TB   Tracé Besluit
u/g   uitgeleende gelden
UVP   Uitvoeringsplan
UWV   Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VET   Vughtse Energie Transitie
vGRP   Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VKA   VoorKeursAlternatief
V-N   Vught Noord
VNG   Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VpB   Vennootschapsbelasting
VSO   Voortgezet Speciaal Onderwijs
VTH   Vergunningen, Toezicht en handhaving
VVE   Voor- en vroegschoolse educatie
VVP   Verkeers- en Vervoersplan
WABO   Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wajong   Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wet FIDO   Wet Financiering Decentrale Overheden
Wlz   Wet langdurige zorg
Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ   Waardering Onroerende Zaken
Wro   Wet ruimtelijke ordening
WSD   Werkvoorzieningschap de Dommel

WSW   Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20