Aanbieding

Inleiding

Waar wordt het geld van de gemeente Vught de komende jaren aan uitgegeven? In de programmabegroting 2023-2026 vindt u alle voornemens voor deze periode.

De Programmabegroting 2023 is uitgewerkt naar de vier programma's: Wonen, Leven, Meedoen en Besturen. De programmabegroting is op de eerste plaats een kaderstellend instrument voor de gemeenteraad.

De volgende onderdelen komen in deze begroting terug:

De begroting op hoofdlijnen
Dit onderdeel bevat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de programmabegroting.

Programmaplannen
Elk programma gaat in op de volgende vragen:

  • Wat wil Vught bereiken? Geeft inzicht in de gestelde doelen.
  • Wat gaat de gemeente daarvoor doen? Geeft een beschrijvingen van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken.
  • Hoe gaan we dit meten? Bevat een overzicht van beleidsindicatoren.
  • Wat gaat het kosten? Bevat een overzicht van de lasten en baten.

De in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelstellingen en activiteiten hebben een plek gekregen in deze programmabegroting.

Met de auditcommissie is afgesproken om de besluitvorming over (toekomstige) indicatoren mee te nemen bij behandeling van beleidsnota's.

Paragrafen
De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht.

Financiële begroting
Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Vught. Met onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens vindt u hier het meerjarig overzicht van baten en lasten. Verder bevat de financiële begroting de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.

Bijlagen
De begroting wordt gecompleteerd met enkele bijlagen, waaronder het overzicht van baten en lasten per taakveld.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20