Financiële begroting

Meerjarenbegroting balansposities

Het doel van de geprognosticeerde meerjarige balans is om de raad inzicht te geven in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, de inzet van de reserves en voorzieningen, de financieringsbehoefte en het EMU-saldo.

De meerjarenraming van de balans ziet er als volgt uit.

Meerjarenraming gecomprimeerde balans einde jaar               (x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa 

Immateriële vaste activa

433

153

153

153

153

153

Materiële vaste activa 

123.563

136.020

148.904

151.623

151.592

151.380

Financiële vaste activa 

646

466

457

457

457

457

Voorraden 

4.679

97

-608

-180

0

0

Overige vlottende activa

14.675

9.635

9.635

9.635

9.636

9.637

Totaal activa 

143.996

146.372

158.541

161.687

161.838

161.627

Passiva

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

14.697

19.257

18.572

19.442

21.988

22.988

    Reserve saldi jaarrekening

5.344

3.463

3.887

6.597

10.049

11.612

Bestemmingsreserves

30.342

29.049

21.461

18.484

14.771

14.601

Reserve grondexploitatie 

5.386

5.809

6.115

6.177

6.204

6.204

Voorzieningen 

11.233

11.192

11.825

11.433

11.075

10.654

Langlopende schulden 

57.030

64.066

83.145

86.019

84.216

82.032

Vlottende passiva 

19.964

13.535

13.535

13.535

13.535

13.535

Totaal passiva 

143.996

146.372

158.541

161.687

161.838

161.627

 
Het eigen vermogen daalt en de schuldpositie neemt toe. Echter de algehele financiële positie is ten opzichte van eerdere verwachtingen verbeterd. Dit is nader uiteengezet in de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Financiering.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20