Bijlagen

Baten en lasten landelijke taakvelden

Taakvelden landelijk (bedragen x €1.000)

Baten 2023

Lasten 2023

Saldo 2023

0.1

Bestuur

0

2.826

2.826

0.10

Mutaties reserves

-11.953

3.986

-7.966

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

424

424

0.2

Burgerzaken

-506

1.392

886

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-846

1.477

631

0.4

Overhead

-542

12.530

11.989

0.5

Treasury

-38

-368

-406

0.61

OZB woningen

-6.495

596

-5.899

0.62

OZB niet-woningen

-3.239

15

-3.225

0.64

Belastingen overig

-41

0

-41

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-55.881

8

-55.873

0.8

Overige baten en lasten

0

112

112

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

55

55

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

2.039

2.039

1.2

Openbare orde en veiligheid

-10

696

686

2.1

Verkeer en vervoer

-246

3.553

3.307

2.5

Openbaar vervoer

-141

10.062

9.922

3.1

Economische ontwikkeling

0

184

184

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

2

2

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-20

20

0

3.4

Economische promotie

-480

236

-244

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

47

47

4.2

Onderwijshuisvesting

-328

2.992

2.665

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-374

1.026

653

5.1

Sportbeleid en activering

-17

664

647

5.2

Sportaccommodaties

-606

1.760

1.155

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-19

1.437

1.418

5.4

Musea

0

69

69

5.5

Cultureel erfgoed

0

180

180

5.6

Media

0

709

709

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-741

4.246

3.505

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-32

3.844

3.812

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

2.970

2.970

6.3

Inkomensregelingen

-5.180

7.285

2.105

6.4

WSW en beschut werk

0

4.246

4.246

6.5

Arbeidsparticipatie

0

1.146

1.146

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-221

706

486

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

0

2.313

2.313

6.71B

Begeleiding (WMO)

0

3.055

3.055

6.72B

Jeugdhulp behandeling

0

6.151

6.151

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

0

0

0

6.82A

Jeugdbescherming

0

444

444

7.1

Volksgezondheid

0

1.347

1.347

7.2

Riolering

-4.698

3.745

-953

7.3

Afval

-3.762

3.031

-732

7.4

Milieubeheer

0

1.223

1.223

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-19

19

0

8.1

Ruimte en leefomgeving

-199

1.726

1.528

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-2.182

1.799

-383

8.3

Wonen en bouwen

-1.298

2.084

786

Totaal taakvelden

-100.111

100.109

0

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20